Som un col·lectiu de professionals que treballem als Ajuntaments i ens locals de Barcelona. La nostra tasca consisteix en facilitar l'acció dels governs locals d'acord amb les regles de l'estat de dret . I per això, l'ordenament jurídic ens encomana unes tècniques o funcions públiques obligatòries tal com la fe pública, l'assessorament legal, la fiscalització dels fons públics, la comptabilitat dels comptes i la tresoreria, exercides al servei dels ciutadans i ciutadanes, sense dependència dels partits polítics o coalicions electorals als quals correspon democràticament l'acció de govern.

Com nosaltres, d'altres països de la Unió Europea encomanen aquestes tècniques o funcions a d'altres professionals, amb els quals compartim la Unió dels Directius Locals i Territorials d' Europa (UDITE), una associació amb objectius comuns en la recerca de la millora en la professionalitat, l’eficàcia i l’eficiència del sector públic local europeu.


 

Somos un colectivo de profesionales que trabajamos en los Ayuntamientos y entes locales de Barcelona. Nuestra tarea consiste en facilitar la acción de los gobiernos locales de acuerdo con las reglas del estado de derecho. Y por ésto, el ordenamiento jurídico nos encomienda unas técnicas o funciones públicas obligatorias tales como la fe pública, el asesoramiento legal, la fiscalización de los fondos públicos, la contabilidad de las cuentas y la tesorería, ejercidas al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, sin dependencia de los partidos políticos o coaliciones electorales a los cuales corresponde democráticamente la acción de gobierno.

Como nosotros, otros países de la Unión Europea encomiendan estas técnicas o funciones a otros profesionales, con los cuales compartimos la Unión de los Directivos Locales y Territoriales de Europa (UDITE), una asociación con objetivos comunes en la búsqueda de la mejora en la profesionalidad, la eficacia y la eficiencia del sector público local europeo.


We are a group of professionals who work in the City Councils and public corporations of Barcelona. Our task consists in facilitating the action of the local governments in agreement with the rules of the democracy. For that reason, the legal ordering entrusts us obligatory techniques or public functions such as the public faith, the legal advising, the control of public funds, the accounting of the accounts and the treasury, exerted to the service of the citizens, without dependency of the political parties or electoral coalitions to which the government action corresponds democratically.

Like us, other countries of the European Union entrust those techniques to other professionals, with whom we share UDITE, an association with common objectives in the search of the improvement in the professionalism, effectiveness and efficiency of the European local public sector.

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació