1. Informació General El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Barcelona, amb CIF número Q0866007H i domicili al carrer Girona, 48 Entresol, 08009 Barcelona, Espanya. Podeu contactar amb CSITAL Barcelona per telèfon: 932655161. Fax: 932655245 o correu electrònic informacio@proxymatest.es/csital

2. Objecte La present pàgina web (http://proxymatest.es/csital), propietat del Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers (en endavant, CSITAL), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col·legiats del CSITAL, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, ofertats per aquest col·legi. El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l'accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal. És per això que el CSITAL recomana que l'usuari les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l'esmentada pàgina web ja que aquestes poden sofrir modificacions. En aquest sentit, el CSITAL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, canvis o actualitzacions dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3. Accés a la web L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte. Per la seva part, el CSITAL requereix de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament NO li correspon, per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics. A més, el CSITAL es reserva el dret a interrompre l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. L'esmentada interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, el CSITAL no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes citades, pel que en cap moment, no puguin exigir-se responsabilitats a el CSITAL en aquest sentit. D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per als membres del col·legi o al personal laboral, per als quals és requisit previ el registre i l'acceptació de les condicions particulars, les quals substitueixen, completen i/o modifiquen les establertes en el present Avís Legal i que haurà d'acceptar l'usuari abans que s'iniciï la prestació del servei corresponent.

4. Ús de la pàgina web La utilització de la pàgina web per qualsevol persona l iatribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. L'usuari es compromet a NO utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el CSITAL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als bens del CSITAL que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de el CSITAL o de tercers, en el seu cas. L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i quan sigui necessari, el CSITAL informarà l'usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web. L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment en Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís ja que el CSITAL NO es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web. Quant a l'ús dels serveis interactius que es presten als Usuaris que, en qualsevol forma, permeten la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, els usuaris s'obliguen a fer-ne un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

5. Continguts Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per el CSITAL com a informació pròpia o, en el seu cas, de tercers. D'aquesta manera, el CSITAL posarà els mitjans raonables a la seva disposició per a que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Enllaços a la pàgina web L'usuari d'Internet que vulgui introduir un enllaç des de la pàgina web del CSITAL a la seva pròpia haurà d'estar prèviament autoritzat, a tal efecte, per escrit pel CSITAL i a més, a títol enunciatiu complir amb les següents obligacions: L'enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal i no podrà reproduir-la de cap forma; No es permet establir marcs o frames de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis, productes a través de direccions d'Internet diferents a les de la present pàgina web; En cap cas, es realitzaran des de l'enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CSITAL, els seus membres col·legiats o del personal, sobre la qualitat dels serveis que presta o qualssevol altre professional del món de la informàtica a tot el territori de l'Estat; El remitent NO podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del CSITAL dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel CSITAL; El link o la pàgina de l'enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contaris a les lleis moral i l'ordre públic.

7. Propietat Industrial i Intel·lectual Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els 'Continguts'), són propietat intel·lectual del CSITAL o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del CSITAL o en el seu cas, de tercers, llevat que s'especifiqui el contrari. L'usuari haurà de respectar a tota hora els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del CSITAL o de tercers. Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos que estigui legalment permès. És a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. No obstant l'anterior, l'usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte punible d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8. Publicitat A la pàgina web s'allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. El CSITAL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9. Responsabilitat En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CSITAL pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web El CSITAL NO es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. 9.2. De la qualitat del servei L'accés al Portal no implica l'obligació per part del CSITAL de controlar l'absència de virus, trojans o qualsevol altre element informàtic maligne. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics malintencionats. El CSITAL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.3. Dels Continguts El CSITAL posarà els mitjans raonables a la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix. El CSITAL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal. 9.4. Dels enllaços o links El servei d'accés al Portal inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, el CSITAL actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a CSITAL d'acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç. En cap cas, l'existència de links o enllaços NO ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CSITAL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts. El CSITAL NO coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant NO es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que NO sigui directament imputable a CSITAL.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable Les presents Condicions d'Accés queden subjectes a l'ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, l'usuari i el CSITAL acorden de sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

 

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau