En execució dels acords dels òrgans de govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona es convoca Assemblea general ordinària pel proper dia 11 de desembre de 2008, a les 17 hores i 30 minuts en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, al Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, carrer dels Comtes, 2 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea general de 2007
2.- Memòria de gestió
3.- Memòria econòmico-financera
4.- Pla de pensions.
5.- Declaració relativa al desenvolupament de l'Estatut FHE a l'EBEP.
6.- Adequació dels Estatuts del CSITAL Barcelona a la Llei de Col·legis professionals.
7.- Torn obert de paraules

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau