CSITAL Barcelona organitza el 17 de gener de 2012 una Jornada pràctica sobre l'Ordre HAP/2105/2012, el RD 1619/2012, la Llei 7/2012 i les Novetats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2013. La jornada tindrà caràcter pràctic i com a principal objectiu resoldre els dubtes que es plantegen a les intervencions i a les tresoreries dels ens locals derivats de:

  •  La  imminent necessitat de donar compliment  a les obligacions de subministrament d' informació previstes a  la Llei 2/2012, de 27 de desembre,  d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, desenvolupades  per l'Ordre HAP/2105/2012, d' 1 d'octubre.
  • La nova regulació de  l'article 84 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, en les execucions d'obres conseqüència dels contractes formalitzats pel promotor i el contractista en la urbanització de terrenys, la construcció o rehabilitació d'edificacions, introduïdes per la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció de la lluita contra el frau.
  •  L'entrada en vigor el 1 de gener de 2013 del  Real Decret  1619/2012, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació.
  •   Les modificacions , que en matèria d'endeutament de les entitats locals, es preveu que es contemplin en la propera Llei de Pressupostos Generals de l'Estatper l'exercici 2013.

Més informació aquí.

Data

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau