La regla de la despesa: propostes per a una nova Hisenda Local

A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa concebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació de la despesa computable de l’Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola” imposa una limitació al creixement anual de la despesa superior a l’exigida per l’estabilitat presupostària i el deute públic quan les administracions s’aproximen a l’equilibri pressupostari.

Podeu consultar l'article complert en l'arxiu adjunt a aquesta notícia. 

Creació d'una borsa o registre de pèrits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT)

Vist que diferents òrgans judicials s’han adreçat a la nostra organització col·legial sol·licitant la col·laboració d’experts per tal d’evacuar informes de legalitat i/o anàlisis econòmics financers d’expedients tramitats a l’àmbit local que són objecte d’investigacions judicials.

Aprovat el nou Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels ens locals

Donada la importància d'aquesta norma us adjuntem una nota informativa en la qual es recullen les principals novetats del Reial Decret esmentat i us informem que el CSITAL de Barcelona ha  programat, pel proper 15 de juny,  la jornada que du per títol   "EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS" la qual té un doble objectiu:

Jornada d' Administració Electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients.

Objectius: Estudi  del marc normatiu relacionat amb la implantació de l’administració electrònica, i en especial,  en l’àmbit del procediment administratiu i contractual.

Destinataris: Càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a FHCN.  Concessionaris i contractistes de l’administració pública en General, Advocats i consultors de serveis públics.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau