Nota informativa del MINHFP sobre règim legal aplicable a les operarcions d'endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals en l'exercici 2017

El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat, el 20 de juliol de 2017 , en l’Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la “NOTA INFORMATIVA sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017 ,” en la qual tracta les següents qüestions:

Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals emesa per la Direcció General de Política financera, assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de 14 de juliol de 2017, sobre el règim de tutela financera dels ens locals per l’exercici 2017 adaptada a la Llei 3/2017, de 27 de juny,  de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017.

Les actualitzacions que conté  fan referència a:

Publicada la convocatòria de 250 places d'accés lliure i 200 places de promoció interna de diferents escales de FHN

En el BOE de 8 de juliol de 2017 s’ha publicat el Reial Decret 702/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació pública per l’any 2017, que en l’annex III preveu la convocatòria de 250 places d’accés lliure i 200 places de promoció interna per les diferents escales de funcionaris d’habilitació de caràcter nacional, d’acord amb el detall que s’adjunta.

Aprovats els objectius de l'estabilitat pressupostària i deute públic 2018-2020 i el sostre de despesa pel 2018

Us remetem la Nota de premsa publicada per Ministerio de Hacienda y Función Pública i informació addicional  sobre l’acord del Consejo de Ministros de 3 de juliol de 2017  en el qual es varen aprovar els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute pel període 2018-2020, així com el sostre de despesa de l’Estat per l’exercici 2018, desprès de la reunió del  Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrat el 29 de juliol.  Aquests objectius es remetran al Congrés i al Sena

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau