El Congrés aprova el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

La Comissió d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el 27 de juliol de 2017 el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE

Debatuts i votat en Comissió, amb competència legislativa plena, l’informe de la ponència i les esmenes a  l’articulat, el text continua la tramitació en el Senat.

Podeu consultar aquí:

Nota informativa del MINHFP sobre règim legal aplicable a les operarcions d'endeutament a llarg termini a concertar per les entitats locals en l'exercici 2017

El Ministerio de Hacienda y Función Pública  ha publicat, el 20 de juliol de 2017 , en l’Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las entidades locales la “NOTA INFORMATIVA sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a largo plazo a concertar por las entidades locales en el ejercicio 2017 ,” en la qual tracta les següents qüestions:

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau