Aprovada l'aplicació informàtica i el questionari electrònic per la remissió d'informació sobre la contractació pública

Els apartats 3 i 4 de l’article 328  de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableixen l’obligació de  la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat de coordinar el compliment de les obligacions d’informació que imposen les obligacions de contractació, així com d’emetre  un informe referit a tots els poders adjudicadors estatals, autonòmics i locals respecte  a la contractació pública per a ser remès a la Comissió Europea.

Modificació de la metodologia de càlcul del PMP

 En el BOE del dissabte 23 de desembre s’ha publicat el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aprovat el Pla Anual normatiu de l'Administració General de l'Estat

El 7 de desembre de 2017 El Consell de Ministres va aprovar el Pla Normatiu de l'Administració General de l'Estat per l'any 2018, en compliment del que disposa  la Llei 40/2015, d'1 d'octubre i el Real Decret de 24 de març i el Reial decret  286/2017, de 24 de març de 2017.  

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau