Conveni per l'obtenció de recursos econòmics finalistes destinats als ens locals pel finançament de la pobresa energètica

En el DOGC del 28 de juliol 2016, s'ha publicat la Resolució EMC/1848/2016, de 18 de juliol, per la qual es dona publicitat al conveni signat entre l'Agència Catalana del Consum, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis,  que estableix el marc de relacions que han d'orientar la col·laboració, cooperació, així com les  obligacions dels ens locals que s'adhereixin, per afavorir el destí  de recursos  econòmics  finalistes procedents de l'Agència Catalana del Consum destinats a cobrir  les actuacions realitzades pels Serveis bàsics d'Atenció Social  dels ens locals destinats a la cancel·lació de deutes per subministraments bàsics d'aigua, llum i gas de persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

Informe UE "Les institucions de la UE poden fer més per facilitar l'accés a la seva contractació pública"

Resultado de imagen de ueEl Tribunal de Comptes Europeu ha elaborat un Informe Especial que porta per títol "Les institucions de la UE poden fer més per facilitar l'accés a la seva contractació pública", sobre la base de l'examen del grau en què les institucions de la UE faciliten l'accés a la seva contractació pública, efectuat pels auditors del Tribunal. En concret, la fiscalització va incloure les activitats de contractació de les quatre majors institucions de la UE: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i el Banc Central Europeu; i a més es van incloure, per examinar qüestions específiques, les següents institucions i organismes de la UE: el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per la seva jurisprudència en relació amb la contractació pública en les institucions de la UE, el Defensor del Poble Europeu, que s'ocupa de la mala administració en els procediments de contractació, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) per les seves investigacions relacionades amb irregularitats en els procediments de contractació i l'Oficina de Publicacions, que gestiona els serveis en línia que brinden accés a la informació sobre contractació pública.

Nota informativa en relació a la creació d'una borsa o registre de pèrits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT)

Vist que diferents òrgans judicials s’han adreçat a la nostra organització col·legial sol·licitant la col·laboració d’experts per tal d’evacuar informes de legalitat i/o anàlisis econòmics financers d’expedients tramitats a l’àmbit local que són objecte d’investigacions judicials.

Validació pel Ple del Parlament de Catalunya del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació pública

En el DOGC de 21 de juliol s'ha publicat Validació pel Ple del Parlament de Catalunya del Decret llei 3/2016, del 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

En la sessió de 13 de juliol de 2016 el Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat la validació del Decret llei de mesures urgents en matèria de contractació pública, així com la seva tramitació com a projecte de llei.

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb la subcontractació.

Resultado de imagen de TJUEEn data 14 de juliol de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès aquesta Sentència, la qual té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada relativa a si l'article 25 de la Directiva 2004/18, relatiu a la subcontractació, s'oposa a què un poder adjudicador pugui exigir, mitjançant una clàusula del plec de condicions d'un contracte, que el futur adjudicatari executi amb els seus propis recursos un determinat percentatge del contracte; així com, en cas que la resposta sigui afirmativa, si l'esmentada infracció en un contracte finançat amb ajut de la Unió Europea fa necessari aplicar una correcció financera d'acord amb l'article 98 del Reglament (CE) núm. 1083/2006 pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió.

Documentació de la Jornada Localret sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions.

L'Auditori de Barcelona Activa es va omplir amb la jornada de Localret sobre tributació localEl passat 13 de juliol el Consorci Localret organitzà la  Jornada sobre la tributació dels operadors de telecomunicacions. La taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels operadors de telefonia mòbil. A través del següent

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau