Nova sentència del Tribunal Constitucional estimant parcialment el recurs de la Junta d'Andalusia contra l'LRSAL

El Ple del Tribunal Constitucional va estimar parcialment, el proppassat 9 de juny, amb un vot particular, el recurs d’inconstitucionalitat interposat per la Junta d’Andalusia contra l'LRSAL i ha declarat contrari al principi democràtic la previsió de la llei impugnada que, en determinades circumstàncies, permetia atribuir a la Junta de Govern Local, en lloc de al Ple, la pressa de decisions sobre assumptes rellevants per a la vida municipal com són el pressupostos, els plans econòmics-financers, els de reequilibri i d’ajust o els plans de sanejament, entre d’altres, que són pròpies d’aquest. D’altra banda, la sentència avala la possibilitat de que el legislador estatal reguli la participació de les diputacions provincials en la prestació del serveis municipals.

Resposta rebuda a les al·legacions presentades pel CSITAL Barcelona en relació als llocs de treball reservats a FHN en diverses mancomunitats de municipis

La Junta del CSITAL de Barcelona en sessió de data 9 de febrer de 2016 acordà facultar a la Presidenta per a presentar al·legacions davant diferents ens locals referides a la cobertura de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de carácter nacional.

Estimació recursos de reposició interposats pel CSITAL Barcelona contra la plantilla i relació de llocs de treball de l'AMB Barcelona

La Junta del CSITAL de Barcelona en sessió de data 24 de febrer de 2016 acordà interposar  recurs de reposició contra la plantilla i relació de llocs de treball de l'AMB Barcelona. 

El Consell Metropolità de l'AMB en sessió de data 26 d'abril de 2016 ha estimat parcialment el mateix. Podeu consultar aquí la notificació d'aquest acord.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau