Èxit de participació en la Jornada sobre la gestió dels Serveis Públics Locals organitzada conjuntament pel CSITAL i la FMC

Avui, 14 de desembre, s’està duent a terme en la seu de l’ FMC la jornada organitzada conjuntament amb  CSITAL de Catalunya  que té com a objectius principals, per una banda, analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió dels serveis públics locals; i d'altra, present

Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodogia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió.

El CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya organitza una Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodologia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió, que tindrà lloc el proper dimecres, 14 de desembre, de 10h a 13'45h, a la seu de l'FMC, Via Laietana.

La Jornada serà desenvolupada per la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra

Nota informativa de l'IGAE sobre la utilització del compte 413 amb periodicitat mensual

Logo IGAERecomanació tècnica de la IGAE, publicada en la Nota informativa 1/2016, relativa a la utilització del compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (pla de comptes normal) amb periodicitat mensual, men

BOCG Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

El passat  2 de desembre de 2016 es varen publicar en el BOCG el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i el Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

Aprovat el RDL 3/2016, que actualitza els valors cadastrals per l'any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) ha modificat entre d'altres normes tributàries, l'article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, fixant els coeficients d'actualització per l'exercici 2017, d'acord amb la taula següent  . 

Aquests coeficients s'aplicaran als municipis relacionats en  l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, que establia la relació de municipis als quals els hi serien  d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals establerts per la Llei de pressupostos generals  de l'Estat per l'any 2017. 

CCJC Dia de l'Auditor 1 de desembre de 2016

El CSITAL Catalunya va poder assistir a la edició d'enguany del dia de l'Auditor organitzar pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, l'acte que va tenir lloc l' 1 de desembre a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Va comptar  amb la intervenció de diferents autoritats i la conferència  sobre  "85 anys d'história econòmica del País i del CCJCC" del Catedràtic Jordi Maluqueri.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau