Revisada la liquidació definitiva de la PTE 2014

Com ja us vàrem informar desprès de que diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, practicada al juliol de 2016,  argumentant un er

Novetats d'interès publicades al BOE

En el BOE núm 313, de 28 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1970/2016, de 16 desembre, que modifica el Pla General de Comptabilitat Pública , aprovat per Ordre EHA/1037/2010,  de 13 d’abril. Esquemàticament la modificació introduïda és la següent:

  1. Supressió del compte 411 “creditors per periodificació de despeses pressupostàries”.
  2. Canvi de denominació del compte 413  que passa a denominar-se “creditors per operacions meritades”.
  3. Modificació en la numeració de la nota de la memòria que feia referència a “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”  que passarà a denominar-se “creditors per operacions meritades”.

El fonament d’aquesta modificació, d’acord amb l’exposició de motius, és modificar la periodicitat anual amb que es venen registrant moviments comptables al compte 413 i passar a una periodicitat mensual  per donar informació més actualitzada en el subministrament de la informació econòmic financera, així com clarificar quines són les operacions que s’han de registrar en aquest compte  (totes les operacions meritades no registrades en altres comptes del pla)

Aquesta modificació entrarà en vigor, pel que fa al Pla General de Comptabilitat Pública, el dia 1 de gener de 2017.

BOE. Publicat l'Acord del Consell de Ministres instruccions contractació pública

En data 16 de desembre de 2016 el Consell de Ministres ha aprovat unes instruccions que tenen com a finalitat incrementar la transparència i la publicitat en l'àmbit de la contractació pública, i que són d'obligat compliment per al sector públic estatal, mitjançant les quals, segons s'indica, s'anticipen mesures contingudes en el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic donant satisfacció al compromís d'Espanya amb el Consell de la UE en matèria de publicitat contractual.

Així, s'estableix l'obligació, per a tots els contractes fins ara exempts de publicitat al licitar-se per procediment negociat per raó de quantia, l'obligació de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic els corresponents anuncis, i l'obligació de l'òrgan de contractació de fixar un termini no inferior a set dies hàbils perquè els empresaris interessats disposin de prou temps per presentar les ofertes.

Aprovació de la modificació del Pla General de Comptabilitat empresarial

En el BOE del 17 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre  pel qual es modifica el pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre,  el pla general de comptabilitat de petites i mitges empreses aprovat pel Reial decret  1515/2007, del 16 de novembre, així com les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovats pel Reial decret 1159/2010, del 17 de setembre, i les normes d'adaptació del pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, del 24 d'octubre.
 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau