Publicat els Requisits Mínims i titulacions acadèmiques...

El passat dia 31 de desembre de 2008 es va publicar al BOE l'Ordre APU 3805/2008, de 26 de desembre, sobre titulacions acadèmiques i programes mínims exigits per a l'accès a les sotescales en les quals s'estructura la professió. Com veureu el sistema d'accès a la professió, ara amb caràcter indefinit, és l'oposició.
Podeu descarregar-vos l'ordre aquí.

Reforma d'Estatuts CSITAL Barcelona

Tal i com us varem anunciar a l'assemblea efectuada el pasat 11 de desembre, es publica l'acord respecte del projecte de modificació dels Estatuts Col·legials per a la seva adaptació a la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i de col·legis professionals. Podeu descarregar l'acord fent clic aquí. Igualment, podeu descarregar-vos el document aquí.
 

Llei de Governs Locals

El Departament de Governació i Administracions Públiques impulsa la nova Llei de governs locals, com un instrument que ens permeti configurar un sistema de govern local adaptat a les exigències d’una democràcia local avançada, dotada d’una bona administració i capacitada per fer front a reptes importants com ara l’envelliment de la població, la immigració, els canvis econòmics i laborals, la implantació de les noves tecnologies, la universalització de l’estat del benestar, etc.

Plecs de clàusules Administratives

S'han publicat els plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres del Fons d'Inversió Local aprovats per la Junta Consultiva de Contractació.
Podeu descarregar els models fent clic als següents enllaços:

* Procedimiento abierto
* Procedimiento negociado con publicidad
* Procedimiento negociado sin publicidad

Fondo Estatal de Inversión Local

S'ha publicat al BOE del 2 de desembre el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, per el qual es crea un "Fondo Estatal de Inversión Local" y un "Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo" on s'aproven crèdits extraordinaris per atendre a la seva financiació. S'ha dotat al fons de 8 milions d'euros per ajuts als municipis en les accions següents:

La Successió dels Catalans

Els propers dies 15, 16 i 17 de desembre tindran lloc un seminari organitzat pel Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns de Mobles de Catalunya amb el títol: "Seminari sobre el llibre IV del Codi Civil de Catalunya: LA SUCCESSIÓ DELS CATALANS".

Aprovats els temaris per a Funcionaris d'Habilitació Nacional

En el DOGC número 5.263  s'ha publicat la resolució GAP/3446/2008 de 12 de novembre de 2008 per la qual s'aprova i es fa públic el temari per a les proves selectives que es realitzin a Catalunya per a l'accés a les subescales de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
Podeu descarregar-vos la resolució directament fent clic aquí.

Concurs Unitari

Us informem que en el BOE número 280 s'ha publicat la resolució de 29 d'octubre de 2008 de la Direcció General de Cooperació Local, amb la que es conva el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. Podeu descarregar-la aquí.

Assemblea 2008: Més professionalitat, més confiança

En execució dels acords dels òrgans de govern del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona es convoca Assemblea general ordinària pel proper dia 11 de desembre de 2008, a les 17 hores i 30 minuts en primera convocatòria, i a les 18 hores, en segona, al Palau del Lloctinent de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, carrer dels Comtes, 2 de Barcelona, amb el següent ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea general de 2007
2.- Memòria de gestió
3.- Memòria econòmico-financera
4.- Pla de pensions.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau