La regla de la despesa: propostes per a una nova Hisenda Local

A partir de l’exercici 2013, la regla de la despesa concebuda per l’article 12 de la LOEPSF com “la variació de la despesa computable de l’Administració central, Comunitats autònomes i Corporacions locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola” imposa una limitació al creixement anual de la despesa superior a l’exigida per l’estabilitat presupostària i el deute públic quan les administracions s’aproximen a l’equilibri pressupostari.

Podeu consultar l'article complert en l'arxiu adjunt a aquesta notícia. 

Creació d'una borsa o registre de pèrits de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya (BPSIT)

Vist que diferents òrgans judicials s’han adreçat a la nostra organització col·legial sol·licitant la col·laboració d’experts per tal d’evacuar informes de legalitat i/o anàlisis econòmics financers d’expedients tramitats a l’àmbit local que són objecte d’investigacions judicials.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau