Sessions informatives FHN

El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel què es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, i que va entrar en vigor el dia 18 de març, introdueix tot un seguit de novetats respecte a la normativa vigent fins el moment. 

Tal i com es va informar el CSITAL Catalunya te previst  organitzar un seguit de sessions informatives descentralitzades  amb l’objectiu d’explicar les principals novetats d’aquest Reial Decret, centrant-se, principalment, en les referides a les funcions reservades als funcionaris d’administració local amb d’habilitació de caràcter nacional  i l’eventual situació de conflicte que es pot produir amb motiu de l’aplicació d’altres normes de caràcter bàsic, així com també en les ambigüitats i imprecisions del nou text normatiu i les possibles interpretacions jurídiques.

CALENDARI

JORNADES DESCENTRALITZADES RD FHN
Província Data LLOC/Inscripcions  Programes definitius
BARCELONA 12 d'abril Sala d’Actes del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya (c. Joan Miró, 19-21, planta baixa).  INSCRIPCIONS DE BARCELONA  Barcelona (JA REALITZADA)
LLEIDA 26 d'abril

Sala de la Diputació de Lleida c. Carme 1.  INSCRIPCIONS DE LLEIDA

Lleida
GIRONA 3 de maig Casa de Cultura. INSCRIPCIONS de GIRONA . Girona
TARRAGONA 11 de maig

Sala de la Diputació de Tarragona. INSCRIPCIONS DE TARRAGONA.

Tarragona

 

Destinataris: Preferentment, secretaris, interventors i tresorers de les corporacions locals.

Documentació: Es lliuraran les presentacions realitzades pels ponents.

Sessions  gratuïtes.

PROGRAMA

9:00-9:10      Inscripció i recollida de documentació.

9:10-9:15      Inauguració de la sessió.

9:15 10:15   NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS DE SECRETARIA

10:15 -11:15  NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS DINTERVENCIÓ

11:15 – 11:45  Descans

11:45 12:45 NOVETATS REFERIDES A LES FUNCIONS DE TRESORERIA

12:45-13:45  NOVETATS REFERIDES A CLASSIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL,  SELECCIÓ I PROVISIÓ, SITUACIONS ADMINISTRATIVES I RÈGIM DISCIPLINARI

13:45 14:00. Conclusions i  Cloenda de la sessió

Sra. Maria Petra Sáiz Antón, Presidenta del CSITAL Catalunya.

Cèlia Argiles Andres. Presidenta CSITAL de  Lleida

Anna Macià Bové. Presidenta CSITAL de Girona            

 

 

 

            

 

 

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau