En data 9 de novembre de 2017 s'ha publicat al BOE la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aquesta Llei entrarà en vigor el dia 9 de març de 2018, excepte els articles 159.4.a) (que estableix el requisit, en els procediments oberts simplificats, d'inscripció obligatòria dels licitadors en els registres oficials de licitadors) i 32.2.d) (que estableix el requisit relatiu a què la condició de mitjà propi es reconegui en els estatuts o actes de creació), que ho faran als 10 mesos de la publicació de la Llei; els articles 328 a 334 (relatius als òrgans consultius) i la disposició final dècima (sobre modificació de la Llei 37/1992, de l'IVA), que ho faran el dia següent de la publicació de la Llei; i l'article 150.1, tercer paràgraf (relatiu al procediment a dur a terme en cas d'indicis de conductes col·lusòries en els procediments de contractació pública), que entrarà en vigor en el moment en què ho faci la disposició reglamentària a la qual es refereix.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau