PROGRAMA DEL CURS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ D'INGRESSOS MUNICIPALS. EDICIÓ 2017 (27, 28 i 29 de setembre)

LLOC: Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya (c. Joan Miró 19-21 Baixos, Barcelona)

Inscripcions: Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 -93.265.23.38, e-mail: informacio@csital.org, o emplenant el formulari electrònic d'inscripció que trobaràs aquí.

PROGRAMA CURS

DIA 27 DE SETEMBRE

8,45 h - RECEPCIÓ I RECOLLIDA DOCUMENTACIÓ

De 9 h a 12,45 h - LA GESTIÓ DE LES TAXES LOCALS. INFORMES ECONÒMICS. ACTUACIONS DESTINADES A MILLORAR L'EFICIÈNCIA

La ponent analitzarà la naturalesa de les contraprestacions per prestació de serveis, en règim de gestió directa i indirecta i exposarà diversos temes d'actualitat i interès general, no tractats en altres ponències.

Ponent. ANGELA ACÍN FERRER - Interventora d'Administració Local.

De 13 h a 13,45 h EL VALOR AFEGIT DE LA INTEROPERABILITAT TIBUTARIA

S'analitzaran diferents projectes d'interoperabilitat, destacant els beneficis que pot aportar cada projecte a la gestió tributària local. S'incidirà especialment en la pràctica de notificacions electròniques.

Ponent: JUAN MANUEL GOMEZ ACÍN - Responsable Àrea Economia i Hisenda- Unitat TAO- T-Systems

14 h- DINAR COL·LECTIU

De 16,15 a 18 h - LA REFORMA DELS TRIBUTS LOCALS

Una interessant conferència, de plena actualitat, relativa als termes en què es planteja la imminent reforma dels tributs locals, tan necessària i esperada.

Ponent: ÓSCAR DEL AMO GALÁN - Sotsdirector General de Tributs locals- Ministerio de Hacienda y Función Pública.

DIA 28 DE SETEMBRE

De 9h a 10,30 h - COL·LABORACIÓ DE LA GESTIÓ CADASTRAL PER A LA MILLOR GESTIÓ TRIBUTARIA LOCAL

S'analitzaran les actuacions que les entitats locals poden dur a terme amb la finalitat que les dades cadastrals relatives a la seva territori estiguin actualitzats i, amb això, millorar la gestió de l'IBI i altres tributs locals.

Ponent: IGNACIO OLONDRIZ RIERA, Cap del Servei de Gestió Cadastral de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

D'11 h a 14 h - ASPECTES PRÀCTICS DE LA GESTIÓ DELS IMPOSTOS MUNICIPALS.

Els ponents exposaran interessants experiències, relacionades amb la gestió tributària en general, incidint en l'organització de la informació i atenció al contribuent, així com la gestió de l'IBI, l'IVTM i en la problemàtica de l'IVTNU, particularment complexa després de les recents sentències del Tribunal Constitucional.

Ponents (de l'Agència Tributària Ajuntament Madrid): JUAN IGNACIO GOMAR SÁNCHEZ, Inspector Cap Servei de Planificació i Control i LUIS MARTIN VILLAMUELAS, Cap Servei de Coordinació i Suport a la Gestió Tributària.

14 h - DINAR COL·LECTIVA

De 16,15 h a 18 h - LA INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA LOCAL

S'analitzarà el procediment d'inspecció i la seva aplicació en els tributs locals, amb particular atenció a l'ICIO, a l'IAE i les taxes per aprofitaments especials del domini públic local

Ponents (de l'Agència Tributària Ajuntament Madrid): JOSÉ ARTURO DELGADO MERCÉ, Ex subdirector general d'Inspecció Tributària i JUAN IGNACIO GOMAR SANCHEZ.

DIA 29 DE SETEMBRE

De 9 h a 12, 45 h - RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS LOCALS EN PERÍODE VOLUNTARI I EXECUTIU.

Les ponents examinaran les fases i problemes principals de la recaptació en període voluntari i executiu. Així mateix, es comentaran els mitjans per optimitzar la col·laboració social: amb altres administracions, col·lectius professionals i amb les entitats bancàries

Ponents (De l'Agència Tributària de l'Ajuntament de Madrid): ANA MARIA HERRANZ MATE, Sotsdirectora General de Recaptació i TERESA CALVO SALES, Cap del Servei Jurídic de la Subdirecció General de Recaptació.

De 13 a 14 h - COL·LABORACIÓ DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT AMB LA RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Examinant-se la problemàtica pràctica de les actuacions que, davant el Registre de la Propietat, han de sol·licitar i realitzar els responsables dels Serveis de Recaptació Local; particular interès tindrà la referència a l'ús de comunicacions telemàtiques.

Ponent: MARIA JOSÉ SANZ CANO - Registradora de la Propietat - Vicedegana dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya.

De 16,15 h a 18 h - JURISPRUDÈNCIA D'INTERÈS PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA LOCAL

S'examinaran les últimes sentències del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i altres de Tribunals Superiors de Justícia, considerades de particular rellevància

Ponent: MARIA PILAR GALINDO MORELL - Inspectora Delegada del Consejo General del Poder Judicial.

OBJECTIUS

- Conèixer les perspectives de reforma de la Llei d'Hisendes Locals.

- Analitzar la problemàtica diària a resoldre en les Àrees de Gestió, Inspecció i Recaptació, amb particular atenció a la la doctrina del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, deduïda de les seves recents sentències.

- Estudiar el Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aplicable a partir del 25 de maig de 2018.

-Compartir amb els companys inquietuds i bones pràctiques, sempre orientades a millorar l'eficiència i seguretat jurídica dels ciutadans i del procediment administratiu, posant particular èmfasi en les Lleis 39/2015 i 40/2015.

- Reflexionar sobre la redacció d'ordenances fiscals per a 2018, i especialment de les reguladores de taxes per prestació de serveis públics essencials, gestionats de manera indirecta

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

-Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals

-Documentació àmplia de seguiment i complementària de les ponències, considerada d'utilitat pràctica per als assistents.

ALTRES INFORMACIONS:

La quota d'inscripció és de 630 € que es pot abonar mitjançant transferència al compte IBAN ES28 0182 4609 95 0201194677, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col·legi en 2016 pagaran 570 €.

La quota d'inscripció dóna dret a:

* Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest Programa i rebre la documentació preparada pels ponents.

* Assistir al menjar dels dies 27 i 28 de setembre.

 

Col·labora:

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau