El Ple del Tribunal Constitucional ha dictat la Sentència l’11 de maig de 2017, relativa a la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurs núm. 174/2015), de  juliol de 2016, en relació amb l’art. 107 del TRLHL que regula la base imposable de l’IIVTNU, per presumpta  vulneració del principi de capacitat econòmica.

La STC estima parcialment la qüestió d’inconstitucionalitat i declara que els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLHL, són inconstitucionals i nuls, però exclusivament en els supòsits que es sotmetin a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, és a dir, aquelles que no presentin augments de valors del terreny en el moment de la transmissió.

La STC expulsa de l’ordenament jurídic els articles citats, en els termes assenyalats en la sentència,  i indica que la forma de determinar l’existència o no d’un increment del valor  dels terrenys susceptible de ser sotmès a tributació és quelcom que únicament correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació d‘aquesta Sentència, duent a terme les modificacions i adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la forma de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

Col·laboren:

 

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Ofcina Antifrau  Diputació