Comunicat del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya

El Consell de SITAL de Catalunya es reafirma en el contingut íntegre del Comunicat aprovat per unanimitat per la Junta General el 10 de juliol sobre la celebració d'un referèndum el proper 1 d'octubre i, en compliment d'aquests compromisos, respecta les recents providències del Tribunal Constitucional.

El Congrés aprova el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

La Comissió d’Hisenda i Funció Pública ha aprovat el 27 de juliol de 2017 el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE

Debatuts i votat en Comissió, amb competència legislativa plena, l’informe de la ponència i les esmenes a  l’articulat, el text continua la tramitació en el Senat.

Podeu consultar aquí:

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau