Nota informativa de l'IGAE sobre la utilització del compte 413 amb periodicitat mensual

Logo IGAERecomanació tècnica de la IGAE, publicada en la Nota informativa 1/2016, relativa a la utilització del compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (pla de comptes normal) amb periodicitat mensual, mentre n o s'aprova la modificació dels Plans de comptes previstos  a les Ordres HAP/1781 i 1782/2103, de 20 de setembre.

 

BOCG Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

El passat  2 de desembre de 2016 es varen publicar en el BOCG el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i el Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

Podeu veure els textos dels projectes de llei aquí:

Text Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

Text Projecte de Llei sectors especials

La Junta CSITAL Catalunya

Aprovat el RDL 3/2016, que actualitza els valors cadastrals per l'any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) ha modificat entre d'altres normes tributàries, l'article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, fixant els coeficients d'actualització per l'exercici 2017, d'acord amb la taula següent  . 

Aquests coeficients s'aplicaran als municipis relacionats en  l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, que establia la relació de municipis als quals els hi serien  d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals establerts per la Llei de pressupostos generals  de l'Estat per l'any 2017. 

CCJC Dia de l'Auditor 1 de desembre de 2016

El CSITAL Catalunya va poder assistir a la edició d'enguany del dia de l'Auditor organitzar pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, l'acte que va tenir lloc l' 1 de desembre a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Va comptar  amb la intervenció de diferents autoritats i la conferència  sobre  "85 anys d'história econòmica del País i del CCJCC" del Catedràtic Jordi Maluqueri.

Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats. Resum de la Jornada

L'1 de desembre va tenir lloc la Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats organitzada per l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració del Consell SITAL de Catalunya i la FMC, l'acte va versar sobre els diferents aspectes a tenir en compte en la remunicipalització de serveis. La Jornada va comptar amb l'assistència de aproximàdament 400 assistents i va ser inaugurada pel Il.lm Sr.
Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.

La presidenta del CSITAL Catalunya va participar en la taula tècnica "La remunicipalització, aspectes a tenir en compte" per detallar les funcions interventores dins del procès de remunicipalització dels serveis públics, a la taula van participar també Sr. José Manuel Martínez Fernández, Vicesecretari de l’Ajuntament de Valladolid i el Sr. Julio González García, Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, que van tractar més de la part jurídica del procès.

Al llarg de tota la Jornada va abordar-se el tema de la remunicipalització des del punt de vista sindical i també amb diversos experiències posades en pràctica per alguns ajuntaments. Van veure el model que s'està seguint en diferents països europeus.

 

 

Jornada sobre remunicipalització, reptes i oportunitats

La jornada, que està organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació de Municipis de Catalunya i el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
 

L’objectiu d’aquesta jornada és la reflexió conjunta sobre els desafiaments i les potencialitats que planteja recuperar la gestió directa dels serveis públics que s’estan prestant mitjançant fórmules de gestió privada. La gestió de l’aigua, l’electricitat, els serveis socials, les escoles bressol, etc. entren a debat com a conseqüència de la necessitat de transparència que la ciutadania demanda a la gestió pública.

L’Administració local ha de donar resposta a aquesta demanda i són molts els ajuntaments que ja treballen en aquesta línia. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona està impulsant la municipalització d’alguns serveis per tal d’enfortir la seva prestació i oferir un servei de màxima qualitat.

Aquesta jornada ha de servir per aprofundir en aquests processos de la mà de persones expertes en la matèria, que abordaran els aspectes teòrics i pràctics que ben segur ens ajudaran a avançar en el camí de les polítiques de remunicipalització.
 
 
Les inscripcions es poden fer aquí.
 
 

El Consell de Ministres aprova dos projectes de llei sobre contractació pública

El Consell de Ministres celebrat el passat 25 de novembre de 2016 va aprovar la remissió a les Corts Generals dels dos Projectes de Llei mitjançant els quals s'han de transposar a l'ordenament espanyol les tres directives comunitàries sobre contractació pública aprovades per la Unió Europea el febrer de 2014. El primer dels projectes de llei regula la contractació del sector públic en general, mentre que el segon ho fa amb les especialitats en matèria de contractació en els sectors concrets. Així, la nova Directiva de concessions s'incorpora a aquestes dues normatives sense que s'aprovi una específica en aquesta matèria.

Per a la tramitació parlamentària de tots dos projectes de llei s'ha sol·licitat el procediment d'urgència, atès que ja va finalitzar el termini màxim per a la seva transposició, el passat 18 d'abril de 2016.

Podeu consultar més informació aquí.

 

Jornada de contractació local impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació Pública

El CSITAL de Barcelona ha organitzat el 25 de novembre la Jornada de contractació local impacte del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents en matèria de contractació Pública.

La inauguració ha anat a càrrec de la presidenta del CSITAL Barcelona, Maria Petra Sáiz Anton i del Responsable de formació, Sr. Isidre Martí Sardà.

Amb més de 190 participants hem estudiat i analitzat l'impacte del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública a travès de les ponències del Sr. Marcel·lí Pons, Secretari de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,Isidre Martí , Secretari de l'Ajuntament de Badalona, Josep M Ferrera, secretari de l'Ajuntament de Cardedeu i Jordi Turon, Vicesecretari de la Diputació de Girona.

 

 

Èxit de participació en l'Assemblea CSITAL Barcelona 2016

Amb una  assistència de més de 140 persones la l'Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona de l’exercici  2016, celebrada  divendres 18 de novembre de 2016  en l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa, ha estat novament un èxit de  participació.

Versió en castellà.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]