Fons FEDER 2014-2020

Al BOE de 30 de desembre de 2017 s'ha publicat l' Ordre HFP / 1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

El primer dels títols, dividit en tres preceptes, detalla les normes generals en relació amb l'elegibilitat de les despeses; s'enumeren les despeses que no són subvencionables pel FEDER i s'estableixen les condicions específiques relatives a les despeses subvencionables en funció de la seva ubicació.
El segon dels títols, que consta d'onze normes, es refereix a les normes aplicables a les subvencions i assistència reemborsable. Com a novetats més significatives introduïdes en la nova regulació poden destacar-se els apartats relatius als costos de personal, les contribucions en espècie i la regulació dels denominats «costos simplificats».

La Junta CSITAL Catalunya

Novetats d'interès publicades al BOE

En el BOE núm 313, de 28 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1970/2016, de 16 desembre, que modifica el Pla General de Comptabilitat Pública , aprovat per Ordre EHA/1037/2010,  de 13 d’abril. Esquemàticament la modificació introduïda és la següent:

  1. Supressió del compte 411 “creditors per periodificació de despeses pressupostàries”.
  2. Canvi de denominació del compte 413  que passa a denominar-se “creditors per operacions meritades”.
  3. Modificació en la numeració de la nota de la memòria que feia referència a “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”  que passarà a denominar-se “creditors per operacions meritades”.

El fonament d’aquesta modificació, d’acord amb l’exposició de motius, és modificar la periodicitat anual amb que es venen registrant moviments comptables al compte 413 i passar a una periodicitat mensual  per donar informació més actualitzada en el subministrament de la informació econòmic financera, així com clarificar quines són les operacions que s’han de registrar en aquest compte  (totes les operacions meritades no registrades en altres comptes del pla)

Aquesta modificació entrarà en vigor, pel que fa al Pla General de Comptabilitat Pública, el dia 1 de gener de 2017.

Jornada sobre conflictes d'interès

L’Oficina Antifrau de Catalunya, en col.laboració amb el Parlament de Catalunya i amb el suport del CSITAL Catalunya, l’ACM i l’FMC,  organitza la Jornada sobre conflictes d’interès que tindrà lloc el proper divendres 24 de febrer de 2017 al Parlament de Catalunya.

Aquesta jornada s’adreça a electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius professionals del control extern i intern i altres directius del sector públic.

L´assistència a la jornada és gratuïta però les places són limitades

Podeu consultar el programa aquí

Formulari d'inscripció

BOE. Publicat l'Acord del Consell de Ministres instruccions contractació pública

En data 16 de desembre de 2016 el Consell de Ministres ha aprovat unes instruccions que tenen com a finalitat incrementar la transparència i la publicitat en l'àmbit de la contractació pública, i que són d'obligat compliment per al sector públic estatal, mitjançant les quals, segons s'indica, s'anticipen mesures contingudes en el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic donant satisfacció al compromís d'Espanya amb el Consell de la UE en matèria de publicitat contractual.

Així, s'estableix l'obligació, per a tots els contractes fins ara exempts de publicitat al licitar-se per procediment negociat per raó de quantia, l'obligació de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic els corresponents anuncis, i l'obligació de l'òrgan de contractació de fixar un termini no inferior a set dies hàbils perquè els empresaris interessats disposin de prou temps per presentar les ofertes.

Aprovació de la modificació del Pla General de Comptabilitat empresarial

En el BOE del 17 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre  pel qual es modifica el pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre,  el pla general de comptabilitat de petites i mitges empreses aprovat pel Reial decret  1515/2007, del 16 de novembre, així com les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovats pel Reial decret 1159/2010, del 17 de setembre, i les normes d'adaptació del pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, del 24 d'octubre.
 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

Oberta l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2015 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local) fins a 30 de desembre a les 24:00. L'ACCÉS A AQUESTA APLICACIÓ ES REALITZA A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE L'CIRLOCAL. També està disponible la guia per a la comunicació de la informació.

Èxit de participació en la Jornada sobre la gestió dels Serveis Públics Locals organitzada conjuntament pel CSITAL i la FMC

Avui, 14 de desembre, s’està duent a terme en la seu de l’ FMC la jornada organitzada conjuntament amb  CSITAL de Catalunya  que té com a objectius principals, per una banda, analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió dels serveis públics locals; i d'altra, presentar una metodologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis públics.

Els dos ponents que intervenen en la jornada són  la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra.

Aquesta jornada és la segona que es duu a terme en el marc del protocol signat  pel  CSITAL de Catalunya i l’FMC segons el qual l’FMC ens ha encarregat del disseny i la coordinació de diverses sessions formatives destinades als membres que desenvolupen la seva activitat en l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC.

 

Bon 2017

Bon 2017

Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodogia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió.

El CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya organitza una Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodologia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió, que tindrà lloc el proper dimecres, 14 de desembre, de 10h a 13'45h, a la seu de l'FMC, Via Laietana.

La Jornada serà desenvolupada per la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]