Trobada comarcal del Vallès oriental. 27 de gener de 2017

El passat dia 27 de gener es va portar a terme una reunió dels col·legiats de la comarca del Vallès Oriental, amb una assistència d’una dotzena de companys i companyes, a les dependències de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, de forma prèvia a la sessió es va fer un homenatge a en Ramon Oriol, jubilat l’any passat, i que va assistir a la reunió i al dinar al final de la sessió.

En aquesta sessió es ve comentar la incidència i conseqüències de les reclamacions de les entitats financeres per al cobrament dels serveis que realitzen com a col·laboradores de la recaptació municipal, malgrat que de forma marginal en la major part dels municipis ja que la majoria han delegat aquestes funcions a la Diputació de Barcelona.

Participació del Consell SITAL de Catalunya al II Congrés de Govern Digital

El Consell de SITAL Catalunya ha participat en la segona edició del congrés de Govern Digital està co-organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el Consorci AOC, i que ha  tancat amb un gran èxit de participació i d'interès per les temàtiques debatudes i les ponències presentades.

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha tancat aquest matí la segona edició del Congrés de Govern Digital,  “El repte de la societat digital i la transformació de les Administracions Públiques”, organitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci AOC i el Consorci Localret, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, i que s’ha celebrat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). A l’acte també hi ha participat el director gerent del Consorci AOC, Manel Sanromà, i la vicepresidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, Celia Argilés. L’acte de clausura ha inclòs el lliurament dels Reconeixements d’Administració Oberta als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l’administració digital a les serves organitzacions.

 

Informació sobre la iniciativa d'algunes entitats financeres de cobrament pels serveis de recaptació

El proppassat  17 de gener,  a instància d’una proposta sorgida de la darrera junta del CSITAL de BCN, es va celebrar una reunió a la seu del Col·legi en la que hi varen assistir diversos interventors i tresorers pertanyents als col·legis territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona,  per estudiar els diferents aspectes derivats de la problemàtica derivada de la iniciativa manifestada  per algunes entitats financeres de cobrar als ens locals pels serveis de recaptació.

Com a resultat de la reunió va sorgir la iniciativa de constituir un grup de treball que seguirà aprofundint en l'estudi  d'aquesta tema i es va elaborar el document adjunt que ha estat remés a la  Federació de Municipis de Catalunya en el qual es resumeixen els aspectes jurídics i de gestió que condicionen la iniciativa de les entitats financeres per tal que valori i  coordini amb la Federación Española de  Municipios la possibilitat d'impulsar mesures  de caràcter legislatiu adreçades a canalitzar les repercussions del cobrament dels serveis financers amb la finalitat de trobar una solució homogènia  aplicable a totes les entitats locals .

LA JUNTA DEL CSITAL DE CATALUNYA

II Congrés de Govern Digital

Logo II Congrés de Govern DigitalEl proper 25 i 26 de gener tindrà lloc la II edició del Congrés de Govern Digital, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

La Vicepresidenta  del Consell SITAL de Catalunya i Presidenta del CSITAL de Lleida  participarà en l'acte de cloenda en el que s’efectuarà el lliurament del reconeixement  als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la implantació de l'administració digital a les seves organitzacions

Més informació aquí.

Reunió Comarcal dels companys del Vallès Oriental

El proper dia 27 de gener,  els companys de la comarca del Vallès Oriental es reuneixen  a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. I tractaran els temes següents:

1) 13:30 Rebuda a les dependències de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
2) 13:45 Resum de la sessió de 15 de juliol.
3) 13:50 Explicació situació entitats financeres i gestió de recaptació.        
4) 14:10 Informació sobre temes col·legials.

5) 14:45 Precs i preguntes.

6) 15:00 Trasllat fins al restaurant per al dinar de germanor.

La Junta CSITAL Barcelona

Oficina virtual de Coordinació financera. Pressupostos 2017

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

[2017.01.19] Aplicació de captura dels pressupostos 2017 de les EE. LL. i Guia per a la comunicació de la informació.

Fins el dia 4 de març es podrà comunicar la informació corresponent als Pressupostos i / o estats financers inicials esmentats en l'article 15.3 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera "

    [2017.01.18] Oberta l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2016 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local ) fins 31 març 2017 a les 24:00. L'ACCÉS A AQUESTA APLICACIÓ ES REALITZA A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE L'CIRLOCAL. També està disponible la guia per a la comunicació de la informació

La Junta CSITAL Catalunya

 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

En l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals s’han publicat els imports de les entregues a compte en la Participació dels Tributs de l’Estat corresponents a l’exercici 2017. Cal tenir en compte que aquests imports deriven de l’aplicació de la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2016 que ha estat prorrogada.

Principi de prudència financera. BOE d'11 de gener de 2017

En el BOE d'11 de gener de 2017 s'ha publicat la Resolució de 10 de gener de 2017, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Revisada la liquidació definitiva de la PTE 2014

Com ja us vàrem informar desprès de que diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, practicada al juliol de 2016,  argumentant un error en el càlcul dels ITE dels anys base  2004 i 2006 utilitzats en el càlcul de la liquidació, el MINHAP  ha procedit a revisar la liquidació de la PTE.

Donat resposta a les peticions dels municipis, el MINHAP ha practicat una  nova liquidació de la PTE de l'exercici 2014 que inclou uns nous índex d'evolució de l'ITE més favorables als ajuntaments. Així ara la liquidació inclou un ITE calculat  en base a l'exercici 2004 que incrementa  del 1,4797 al 1,4862, mentre que l'ITE base de l'exercici 2016 passa del 1,0892 al 1,0904. L'aplicació d'aquests  nous ITE suposa que l'import  de la nova liquidació de l'exercici 2014 sigui superior a l' anteriorment practicada.

La revisió de la liquidació de la PTE donant la raó a les argumentacions dels recursos presentats pels ajuntaments  que sostenien que en el càlcul de l' ITE no s'havia de tenir en compte  la minoració de la recaptació de l'Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) que apareixia en el certificat de la IGAE de 5 de desembre de 2014 relatiu als ingressos dels capítols 1 i 2 del pressupost d'ingressos de l'Estat -que ascendia a 340.191.089,21€- donat que mai aquests  ingressos  havien computat en el càlcul dels impostos estatals utilitzats en el càlcul del ITE.

I en conseqüència, no procedia aplicar en la liquidació de l'exercici de 2014, ni tampoc en les dels exercicis posteriors, la devolució d’ingressos de IVMDH cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cèntim sanitari”, que va ser creat per la Llei 24/2011, de 27 de desembre, desprès que atès  que la Sentència del TJUE el 27/2/2014, Assumpte C-82/12, considerà que el IVMDH contravenia la directiva europea d’impostos especials.  

Podeu consultar  en l'Oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals les publicacions de les revisions del la liquidació de la PIE 2014, tant pel municipis en règi de cessió d'impostos com dels règim de variables aquí.

Publicació de dies inhàbils

En el BOE de 30 de desembre s'ha publicat la Resolució de 27 de desembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix, a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2017.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]