Llei Orgànica 1/2016, de 31 d'octubre

Resultado de imagen de boeEn el Butlletí Oficial de l’Estat del dia 1 de novembre de 2016 ha sortit publicada la Llei Orgànica 1/2016, de 31 d’octubre, de reforma de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquesta modificació consisteix en la inclusió d’una nova disposició addicional, la setena, d’acord amb la qual quan un govern estigui en funcions podrà adoptar l’acord previst en l’article 15.1 LOEPSF per fixar els objectius d’estabilitat pressupostària i l’objectiude deute públic per als tres exercicis següents, per al conjunt de totes les administracions públiques i cadascun del seus subsectors.

EL MINHAP REVISA A FAVOR DELS AJUNTAMENTS LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’EXERICICI 2014.

Com sou coneixedors diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014  argumentant  un error en el càlcul de l’ITE de 2014, atès que s’havia deduït de l’Impost especial  d’Hidrocarburs la devolució d’ingressos de l’Impost estatal sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH) cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cèntim sanitari”, el qual  va ser creat per la Llei 24/2011, de 27 de desembre, atès  que la Sentència del TJUE el 27/2/2014, Assumpte C-82/12, considerà que el IVMDH contravenia la directiva europea d’impostos especials.  

En relació amb aquesta qüestió, us adjuntem a nota informativa publicada en l’Oficina Virtual de Coordinació financera de les entitats locals del MINHAP en la qual es dona la raó a les reclamacions de les entitats locals i en la que es posa de manifest que la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, serà objecte de revisió amb caràcter general, recollint la modificació del càlcul de l’ITE sense la deducció de les devolucions del IVMDH, que mai havien format part del càlcul de l’index d’evolució de l’ITE.

Segons la nota del MINHAP  esmentada, la revisió de la liquidació definitiva de la PTE corresponent a l’exercici 2014 es comunicarà a totes les entitats locals l’exercici 2016 i mentre que l’obligació del pagament addicional es reconeixerà  a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat de l’exercici 2017.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Reunió comarcal del Vallès Occidental

Els companys de la comarca del Vallès occidental es reuneixen el dia 21 d'octubre a les 15 h en Castellbisbal, a Cal Pupinet. Si necessiteu més informació contacteu amb la delegada comarcal Lidia Aguilar.

Assistència de la delegació del CSITAL Catalunya al 76è Congrés anual del SNDGCT

Una delegació del Consell de CSITAL de Catalunya  va assistir els dies  14 i 15 d'octubre al 76è Congrés anual del SNDGCT, Syndicat National des Directeurs Généraux  des Collectivités Territoriales, que és organització professional homologa a la nostra que agrupa a uns 4000 membres que treballen a les entitats locals franceses.

En el decurs de Congrés es van dur a terme diversos tallers i taules rodones  en els quals es debateren temes d'interès relacionats amb la gestió dels serveis públics i la reorganització territorial.

Així mateix es va presentar l'estudi "Estatus, competències i responsabilitats dels dirigents territorials a Europa" 

Jornada sobre procediment administratiu electrònic. Vic, 14 d'octubre de 2016

El Consell Comarcal d’Osona conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Barcelona (CSITAL) van organitzar el passat 14 d'octubre una Jornada sobre El procediment administratiu electrònic: reptes i dificultats. Una setantena de persones van participar el divendres passat dia 14 d’octubre a l’Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu de Vic.

Publicació de la relació d'aprovats de les proves selectives FHN

Resultado de imagen de boeEn el BOE de 14 d'octubre s'han publicat les resolucions corresponents a la relació d'aprovats de les proves selectives FHN: 

Bases reguladores per a la concessió de subvencions Fons d'habitatge de lloguer

En el DOGC de 10 d'octubre s'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/2260/2016, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016.

Nomenament de FHN 2016

Resultado de imagen de boeEn el BOE de 10 d'octubre de 2016 s'han publicat els nomenaments de FHN següents:

NOTA INFORMATIVA DE LA IGAE 1/2013 SOBRE LA UTILITZACIÓ DEL COMPTE 413

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del EstadoUs informem de que en secció “Comptabilitat Pública Local” de l’Oficina Virtual de Ia Intervenció General de l’Administració de  l’Estat, a l’apartat “Notes Informatives”, s’ha publicat  la Nota Informativa 1/2016, sobre la Reconamació tècnica sobre la utilització del compte 413 “Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” del la ICAL amb periodicitat mensual.   

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]