FMC , Aj. Barcelona i CSITAL Catalunya. El Servei Públic del cicle de l'aigua

El CSITAL Catalunya col·labora conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona en el curs que organitza la Federació de Municipis de Catalunya els propers 25 d'abril i 2,9,16 i 23 de maig de 2017 sota el títol "El Servei Públic del cicle de l'aigua" adreçada als Responsables polítics i, especialment, membres dels equps tècnics i adminitratius de l'administració local -secretaris, interventors i responsables de serveis públics locals.

El CSITAL Catalunya participarà el dia 2 de maig de 2017 amb la ponència "Taxes i tarifes. Estructura binòmia i tarificació per blocs. Els ingressos no tarifaris. Els padrons fiscals. Tributs de la Generalitat i IVA. Elements administatius, tècnics i econòmics del Servei. Les auditories econòmiques de compliment de contracte i les de gestió."

Més informació inscripcions i preus. PLACES LIMITADES

Jornada sobre la situació hipotecària a Espanya desprès de les sentències del TSJE i del TS. Deganat del Col·legi de Registradors de la Propietat de Catalunya

La Reial Acadèmia Europea de Doctors conjuntament amb el Deganat  de Registradors de la Propietat de Catalunya organitza el proper dia 3 d’abril, dilluns, a les 19.00 h a la Sala d’Actes del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, c. Joan Miró, 19-21, planta baixa, 08005 Barcelona ) la conferència següent:

LA SITUACIÓN HIPOTECARIA EN ESPAÑA TRAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL TRIBUNAL SUPREMO  

amb les següents intervencions:

Ponents:

Sr. Fernando P. Méndez, Director de Relacions Internacionals del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Sr. Rafael Arnáiz Ramos, Director del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya

Sr. Manuel Ángel Martínez García, Notari

Excm. Sr. Antonio Recio Córdova, President de l’Audiència Provincial de Barcelona

Creació i classificació dels llocs de treball de Tresoreria de classe única de vuit corporacions

 Generalitat de Catalunya - gencat.catEn el DOGC de 17 de març de 2017 s'han publicat la creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de vuit corporacions locals , com a lloc reservervat a FHN de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs. (Aj. de Morell, Llagostera, Pallejà, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç de Castellet, Tremp, CC del Moianès, CC del Ripollès).

Requeriment del Consell SITAL de Catalunya a l'AMB en relació amb els llocs de treball de Secretaria i d'Intervenció a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Provisió de llocs FHN

El Consell de CSITAL de Catalunya en la Junta celebrada el passat dia 8 de març de 2017 ha aprovat formular un requeriment davant de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en relació a la provisió reglamentària del llocs de treball de Secretaria i Intervenció.

Podeu visualitzar el text de l’acord  aquí.

Observacions a l'Avantprojecte de Llei de l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba

La Junta del Consell de CSITAL de Catalunya en sessió celebrada el 8 de març de 2017 acordà formular observacions a l’avantprojecte de llei de l’Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques Enric Prat de la Riba,  sotmès a informació pública mitjançant edicte del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, publicat en el DOGC del 24 de febrer de 2017. 

Podeu visualitzar les  observacions de l’acord  aquí.

Posicionament CSITAL Catalunya en relació a la nota de criteris de l'exercici de les funcions de Tresoreria

En data 3 de febrer en la web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública del MINHAFP es va publicar una nota informativa sota el títol " Criterios para el ejercicio de las funciones de Tesorería en Corporaciones Locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017".

Al respecte el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, posa de manifest el seu total desacord amb el procediment emprat pel Ministeri  d’Hisenda i Funció Pública per tal d’executar la previsió continguda a la Disposició Transitòria Setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en la redacció donada per la Llei 15/2015, per considerar que no solament suposa una falta de respecte cap els operadors jurídics encarregats d’aplicar aquesta previsió legal, sinó que contravé d’una forma molt preocupant els principis de legalitat i seguretat jurídica que ha de respectar tot tipus d’actuació administrativa.

Compareixença del Consell SITAL de Catalunya davant de la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya en relació amb la proposició de Llei del Codi Tributari de Catalunya

A petició de la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya, acordada en sessió del 14 de desembre de 2016,  la Presidenta del CSITAL de Catalunya va comparèixer, el 13 de març de 2017, davant de la citada  Comissió  en relació amb  la tramitació de la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Text provisional.

Podeu consultar aquí el text de la compareixença, aprovat per la Junta del Consell de CSITAL de Catalunya el  8 de març de 2017,  en el qual es posa de manifest el posicionament i les discrepàncies del nostre col·lectiu professional sobre  l’esmentada Proposició de llei  del Codi tributari de Catalunya.

Resolució del concurs unitari

En el BOE de 10 de març s'ha publicat  la Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional convocat per convocat mitjançant Resolució de 26 d' octubre de 2016.

Informació del Ministeri.

 

  

Creació i classificació dels llocs de treball de Tresoreria de classe única de dotze corporacions

En el DOGC de 2 de març d'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/367/2017, de 22 de febrer, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de dotze corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

 

Informació sobre la sentència del TC en relació amb l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa urbana

Resultat d'imatges de tribunal constitucionalEn relació amb la recent sentència del 16 de febrer de 2017, del TC, dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat 1012/2015 formulada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Donòstia, contra la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori de Gipuzkoa, per la que el TC declara parcialment inconstitucionals i nuls alguns dels preceptes reguladors de l'impost quan es sotmeten a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, impedint als contribuents acreditar efectivament increment de valor, us adjuntem la següent informació:

La Junta del CSITAL de Catalunya

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

El proppassat divendres dia 24 de febrer, es va celebrar a Avinyó la trobada comarcal organitzada per la nostra companya Marina Casacuberta i Guix, Secretària-Interventora de l’Ajuntament d’Avinyó. Moltes gràcies Marina i moltes felicitats per la tan acurada organització. Serà de les que es recordaran mot de temps.

L’Il·lm. Sr. Eudald Vilaseca, Alcalde de l’Ajuntament d’Avinyó, ens va donar la benvinguda a la Casa de la Vila i ens va acompanyar a la visita a l’Espai Matiners, on ens va il·lustrar sobre la batalla que es va dur a terme a Avinyó el 1848 durant la II Guerra Carlina, la qual va tenir un important ressó a la premsa estatal i fins i tot internacional de l’època. Valgui per exemple la crònica que es va publicar al Times de Londres, tal i com acredita un dels plafons de l’exposició. Va a dir que cada any a Avinyó se celebra la fira dels matiners on es combinen les parades amb representacions històriques, estan programada la propera pel 14 de maig de 2017.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]