Aprovació de la modificació del Pla General de Comptabilitat empresarial

En el BOE del 17 de desembre, s’ha publicat el Reial decret 602/2016, de 2 de desembre  pel qual es modifica el pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre,  el pla general de comptabilitat de petites i mitges empreses aprovat pel Reial decret  1515/2007, del 16 de novembre, així com les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats aprovats pel Reial decret 1159/2010, del 17 de setembre, i les normes d'adaptació del pla general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives aprovades pel Reial decret 1491/2011, del 24 d'octubre.
 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

Oberta l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2015 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local) fins a 30 de desembre a les 24:00. L'ACCÉS A AQUESTA APLICACIÓ ES REALITZA A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE L'CIRLOCAL. També està disponible la guia per a la comunicació de la informació.

Èxit de participació en la Jornada sobre la gestió dels Serveis Públics Locals organitzada conjuntament pel CSITAL i la FMC

Avui, 14 de desembre, s’està duent a terme en la seu de l’ FMC la jornada organitzada conjuntament amb  CSITAL de Catalunya  que té com a objectius principals, per una banda, analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió dels serveis públics locals; i d'altra, presentar una metodologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis públics.

Els dos ponents que intervenen en la jornada són  la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra.

Aquesta jornada és la segona que es duu a terme en el marc del protocol signat  pel  CSITAL de Catalunya i l’FMC segons el qual l’FMC ens ha encarregat del disseny i la coordinació de diverses sessions formatives destinades als membres que desenvolupen la seva activitat en l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC.

 

Bon 2017

Bon 2017

Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodogia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió.

El CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya organitza una Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodologia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió, que tindrà lloc el proper dimecres, 14 de desembre, de 10h a 13'45h, a la seu de l'FMC, Via Laietana.

La Jornada serà desenvolupada per la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra

Nota informativa de l'IGAE sobre la utilització del compte 413 amb periodicitat mensual

Logo IGAERecomanació tècnica de la IGAE, publicada en la Nota informativa 1/2016, relativa a la utilització del compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost del Pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (pla de comptes normal) amb periodicitat mensual, mentre n o s'aprova la modificació dels Plans de comptes previstos  a les Ordres HAP/1781 i 1782/2103, de 20 de setembre.

 

BOCG Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

El passat  2 de desembre de 2016 es varen publicar en el BOCG el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014; i el Projecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals, per la qual es transposa a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

Podeu veure els textos dels projectes de llei aquí:

Text Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic

Text Projecte de Llei sectors especials

La Junta CSITAL Catalunya

Aprovat el RDL 3/2016, que actualitza els valors cadastrals per l'any 2017

El Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de  desembre  (BOE 3/12/2016) ha modificat entre d'altres normes tributàries, l'article 32.2 del Text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, fixant els coeficients d'actualització per l'exercici 2017, d'acord amb la taula següent  . 

Aquests coeficients s'aplicaran als municipis relacionats en  l'Ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, que establia la relació de municipis als quals els hi serien  d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals establerts per la Llei de pressupostos generals  de l'Estat per l'any 2017. 

CCJC Dia de l'Auditor 1 de desembre de 2016

El CSITAL Catalunya va poder assistir a la edició d'enguany del dia de l'Auditor organitzar pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, l'acte que va tenir lloc l' 1 de desembre a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Va comptar  amb la intervenció de diferents autoritats i la conferència  sobre  "85 anys d'história econòmica del País i del CCJCC" del Catedràtic Jordi Maluqueri.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]