Reunió Comarcal dels companys del Vallès Oriental

El proper dia 27 de gener,  els companys de la comarca del Vallès Oriental es reuneixen  a l'Ajuntament de Cànoves i Samalús. I tractaran els temes següents:

1) 13:30 Rebuda a les dependències de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.
2) 13:45 Resum de la sessió de 15 de juliol.
3) 13:50 Explicació situació entitats financeres i gestió de recaptació.        
4) 14:10 Informació sobre temes col·legials.

5) 14:45 Precs i preguntes.

6) 15:00 Trasllat fins al restaurant per al dinar de germanor.

La Junta CSITAL Barcelona

Oficina virtual de Coordinació financera. Pressupostos 2017

Ja teniu disponible a la pàgina web per la coordinació financera amb les entitats locals del MINHAP:

[2017.01.19] Aplicació de captura dels pressupostos 2017 de les EE. LL. i Guia per a la comunicació de la informació.

Fins el dia 4 de març es podrà comunicar la informació corresponent als Pressupostos i / o estats financers inicials esmentats en l'article 15.3 de l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d' informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera "

    [2017.01.18] Oberta l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2016 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local ) fins 31 març 2017 a les 24:00. L'ACCÉS A AQUESTA APLICACIÓ ES REALITZA A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE CAPTURA DE L'CIRLOCAL. També està disponible la guia per a la comunicació de la informació

La Junta CSITAL Catalunya

 

Novetats de l'Oficina virtual de Coordinació financera

En l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats Locals s’han publicat els imports de les entregues a compte en la Participació dels Tributs de l’Estat corresponents a l’exercici 2017. Cal tenir en compte que aquests imports deriven de l’aplicació de la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2016 que ha estat prorrogada.

Principi de prudència financera. BOE d'11 de gener de 2017

En el BOE d'11 de gener de 2017 s'ha publicat la Resolució de 10 de gener de 2017, de la Direcció general del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 de la Resolució de 16 de setembre de 2016, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

Revisada la liquidació definitiva de la PTE 2014

Com ja us vàrem informar desprès de que diversos ajuntaments varen  presentar requeriment previ al recurs contenciós administratiu davant de la Secretari General de Coordinació Autonòmica i Local del MINHAP, contra la Resolució  per la qual s’aprovava la liquidació definitiva de la PTE de l’exercici 2014, practicada al juliol de 2016,  argumentant un error en el càlcul dels ITE dels anys base  2004 i 2006 utilitzats en el càlcul de la liquidació, el MINHAP  ha procedit a revisar la liquidació de la PTE.

Donat resposta a les peticions dels municipis, el MINHAP ha practicat una  nova liquidació de la PTE de l'exercici 2014 que inclou uns nous índex d'evolució de l'ITE més favorables als ajuntaments. Així ara la liquidació inclou un ITE calculat  en base a l'exercici 2004 que incrementa  del 1,4797 al 1,4862, mentre que l'ITE base de l'exercici 2016 passa del 1,0892 al 1,0904. L'aplicació d'aquests  nous ITE suposa que l'import  de la nova liquidació de l'exercici 2014 sigui superior a l' anteriorment practicada.

La revisió de la liquidació de la PTE donant la raó a les argumentacions dels recursos presentats pels ajuntaments  que sostenien que en el càlcul de l' ITE no s'havia de tenir en compte  la minoració de la recaptació de l'Impost sobre Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) que apareixia en el certificat de la IGAE de 5 de desembre de 2014 relatiu als ingressos dels capítols 1 i 2 del pressupost d'ingressos de l'Estat -que ascendia a 340.191.089,21€- donat que mai aquests  ingressos  havien computat en el càlcul dels impostos estatals utilitzats en el càlcul del ITE.

I en conseqüència, no procedia aplicar en la liquidació de l'exercici de 2014, ni tampoc en les dels exercicis posteriors, la devolució d’ingressos de IVMDH cedit a les Comunitats Autònomes,  conegut col·loquialment  com a  “cèntim sanitari”, que va ser creat per la Llei 24/2011, de 27 de desembre, desprès que atès  que la Sentència del TJUE el 27/2/2014, Assumpte C-82/12, considerà que el IVMDH contravenia la directiva europea d’impostos especials.  

Podeu consultar  en l'Oficina virtual de coordinació financera amb les entitats locals les publicacions de les revisions del la liquidació de la PIE 2014, tant pel municipis en règi de cessió d'impostos com dels règim de variables aquí.

Publicació de dies inhàbils

En el BOE de 30 de desembre s'ha publicat la Resolució de 27 de desembre de 2016, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'estableix, a efectes de còmputs de terminis, el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2017.

Fons FEDER 2014-2020

Al BOE de 30 de desembre de 2017 s'ha publicat l' Ordre HFP / 1979/2016, de 29 de desembre, per la qual s'aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per al període 2014-2020.

El primer dels títols, dividit en tres preceptes, detalla les normes generals en relació amb l'elegibilitat de les despeses; s'enumeren les despeses que no són subvencionables pel FEDER i s'estableixen les condicions específiques relatives a les despeses subvencionables en funció de la seva ubicació.
El segon dels títols, que consta d'onze normes, es refereix a les normes aplicables a les subvencions i assistència reemborsable. Com a novetats més significatives introduïdes en la nova regulació poden destacar-se els apartats relatius als costos de personal, les contribucions en espècie i la regulació dels denominats «costos simplificats».

La Junta CSITAL Catalunya

Novetats d'interès publicades al BOE

En el BOE núm 313, de 28 de desembre de 2016, s’ha publicat l’Ordre HFP/1970/2016, de 16 desembre, que modifica el Pla General de Comptabilitat Pública , aprovat per Ordre EHA/1037/2010,  de 13 d’abril. Esquemàticament la modificació introduïda és la següent:

  1. Supressió del compte 411 “creditors per periodificació de despeses pressupostàries”.
  2. Canvi de denominació del compte 413  que passa a denominar-se “creditors per operacions meritades”.
  3. Modificació en la numeració de la nota de la memòria que feia referència a “creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”  que passarà a denominar-se “creditors per operacions meritades”.

El fonament d’aquesta modificació, d’acord amb l’exposició de motius, és modificar la periodicitat anual amb que es venen registrant moviments comptables al compte 413 i passar a una periodicitat mensual  per donar informació més actualitzada en el subministrament de la informació econòmic financera, així com clarificar quines són les operacions que s’han de registrar en aquest compte  (totes les operacions meritades no registrades en altres comptes del pla)

Aquesta modificació entrarà en vigor, pel que fa al Pla General de Comptabilitat Pública, el dia 1 de gener de 2017.

Jornada sobre conflictes d'interès

L’Oficina Antifrau de Catalunya, en col.laboració amb el Parlament de Catalunya i amb el suport del CSITAL Catalunya, l’ACM i l’FMC,  organitza la Jornada sobre conflictes d’interès que tindrà lloc el proper divendres 24 de febrer de 2017 al Parlament de Catalunya.

Aquesta jornada s’adreça a electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius professionals del control extern i intern i altres directius del sector públic.

L´assistència a la jornada és gratuïta però les places són limitades

Podeu consultar el programa aquí

Formulari d'inscripció

BOE. Publicat l'Acord del Consell de Ministres instruccions contractació pública

En data 16 de desembre de 2016 el Consell de Ministres ha aprovat unes instruccions que tenen com a finalitat incrementar la transparència i la publicitat en l'àmbit de la contractació pública, i que són d'obligat compliment per al sector públic estatal, mitjançant les quals, segons s'indica, s'anticipen mesures contingudes en el Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic donant satisfacció al compromís d'Espanya amb el Consell de la UE en matèria de publicitat contractual.

Així, s'estableix l'obligació, per a tots els contractes fins ara exempts de publicitat al licitar-se per procediment negociat per raó de quantia, l'obligació de publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic els corresponents anuncis, i l'obligació de l'òrgan de contractació de fixar un termini no inferior a set dies hàbils perquè els empresaris interessats disposin de prou temps per presentar les ofertes.

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]