Posicionament CSITAL Catalunya en relació a la nota de criteris de l'exercici de les funcions de Tresoreria

En data 3 de febrer en la web de la Secretaria d'Estat de Funció Pública del MINHAFP es va publicar una nota informativa sota el títol " Criterios para el ejercicio de las funciones de Tesorería en Corporaciones Locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de enero de 2017".

Al respecte el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya, posa de manifest el seu total desacord amb el procediment emprat pel Ministeri  d’Hisenda i Funció Pública per tal d’executar la previsió continguda a la Disposició Transitòria Setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en la redacció donada per la Llei 15/2015, per considerar que no solament suposa una falta de respecte cap els operadors jurídics encarregats d’aplicar aquesta previsió legal, sinó que contravé d’una forma molt preocupant els principis de legalitat i seguretat jurídica que ha de respectar tot tipus d’actuació administrativa.

Compareixença del Consell SITAL de Catalunya davant de la Comissió d'Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya en relació amb la proposició de Llei del Codi Tributari de Catalunya

A petició de la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya, acordada en sessió del 14 de desembre de 2016,  la Presidenta del CSITAL de Catalunya va comparèixer, el 13 de març de 2017, davant de la citada  Comissió  en relació amb  la tramitació de la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Text provisional.

Podeu consultar aquí el text de la compareixença, aprovat per la Junta del Consell de CSITAL de Catalunya el  8 de març de 2017,  en el qual es posa de manifest el posicionament i les discrepàncies del nostre col·lectiu professional sobre  l’esmentada Proposició de llei  del Codi tributari de Catalunya.

Resolució del concurs unitari

En el BOE de 10 de març s'ha publicat  la Resolució de 28 de febrer de 2017, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional convocat per convocat mitjançant Resolució de 26 d' octubre de 2016.

La Junta CSITAL Catalunya

  

Creació i classificació dels llocs de treball de Tresoreria de classe única de dotze corporacions

En el DOGC de 2 de març d'ha publicat la RESOLUCIÓ GAH/367/2017, de 22 de febrer, de creació i classificació dels llocs de treball de tresoreria de classe única de dotze corporacions locals, com a llocs de treball reservats a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala d'intervenció tresoreria, que s'han de proveir pel sistema de concurs.

 

Informació sobre la sentència del TC en relació amb l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa urbana

Resultat d'imatges de tribunal constitucionalEn relació amb la recent sentència del 16 de febrer de 2017, del TC, dictada en la qüestió d’inconstitucionalitat 1012/2015 formulada pel Jutjat del Contenciós Administratiu número 3 de Donòstia, contra la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori de Gipuzkoa, per la que el TC declara parcialment inconstitucionals i nuls alguns dels preceptes reguladors de l'impost quan es sotmeten a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, impedint als contribuents acreditar efectivament increment de valor, us adjuntem la següent informació:

La Junta del CSITAL de Catalunya

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

El proppassat divendres dia 24 de febrer, es va celebrar a Avinyó la trobada comarcal organitzada per la nostra companya Marina Casacuberta i Guix, Secretària-Interventora de l’Ajuntament d’Avinyó. Moltes gràcies Marina i moltes felicitats per la tan acurada organització. Serà de les que es recordaran mot de temps.

L’Il·lm. Sr. Eudald Vilaseca, Alcalde de l’Ajuntament d’Avinyó, ens va donar la benvinguda a la Casa de la Vila i ens va acompanyar a la visita a l’Espai Matiners, on ens va il·lustrar sobre la batalla que es va dur a terme a Avinyó el 1848 durant la II Guerra Carlina, la qual va tenir un important ressó a la premsa estatal i fins i tot internacional de l’època. Valgui per exemple la crònica que es va publicar al Times de Londres, tal i com acredita un dels plafons de l’exposició. Va a dir que cada any a Avinyó se celebra la fira dels matiners on es combinen les parades amb representacions històriques, estan programada la propera pel 14 de maig de 2017.

Inauguració del 12è Seminari d'Actualització Jurídica. CSITAL Lleida

El dia 24 de febrer de 2017, va tenir lloc la inauguració del 12è Seminari d'Actualització Jurídica que organitza el CSITAL de Lleida  i  que va comptar amb la presència de l'Exc. Sr. Joan Reñé, president de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida, acompanyat de la presidenta del CSITAL Sra. Cèlia Argilés Andrés.
 
Acte seguit va tenir lloc la celebració de l'Assemblea general ordinària del col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida, que va comptar amb una alta participació dels seus membres i on es va aprovar les previsions del pressupost per a l'exercici 2017, es va informa de les gestions dutes a terme tant per part del CSITAL Lleida com del Consell de col·legis de Catalunya. Finalment es va informar sobre la confecció d'un protocol d'actuació que serà enviat als col·legiats per a la presentació d'esmenes per tal de ser aprovat en una junta posterior.

OAC. Jornada sobre conflictes d'interès. Parlament 24 de febrer de 2016

Conflicte d'interès és tota situació de risc en què l'interès particular d'una persona podria interferir en l'exercici adient del seu discerniment professional en nom d'una altre, que, legítimament, confia en aquell judici.  En determinaddes situacions, les circumstàncies particulars dels servidors públics esdevenen interessos particulars que podríen influir indegudament en el seu deure professional. Per això, els conflictes d'interès són un dels riscos de corrupció més habituals i transversals a totes les funcions públiques. 

L'Oficina Antifrau de Catalunya organitza per al proper 24 de febrer de 2017 una Jornada a la sala Auditori del Parlament de Catalunya amb el títol Jornada sobre conflictes d'interès, adreçada a electes, reguladors del sector públic de Catalunya, col·lectius professionals del control extern i intern i altres directius del sector públic, per presentar-los directament les principals conclusions, i convidar-los a participar en el debat de com assolir una gestió més eficaç dels conflictes d'interès als ens públics de Catalunya.  Podeu consultar el programa complert de la jornada aquí.

Inscripcions

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS PER A L’EXERCICI 2017

El 31 de gener la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, ha publicat en la seva página web la Nota Informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici 2017.

Podeu consultar-la a l’enllaç  o en el document PDF aquí.

 

PUBLICAT EL DECRET LLEI 1/2017, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA

En el DOGC del 16 de febrer de 2017 s’ha publicat el Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el registre de grups d’interès de Catalunya el qual és  organitzat i gestionat per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

La disposició transitòria del Decret Llei 1/2017 determina que mentre no sigui modificat el Decret 171/2015, de 28 de juliol, les referències que conté al registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i els seu sector públic s’entenen fetes al Registre de grups d’interès de la Catalunya, i les referències a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic s’entenen fetes als ens públics, a les entitats i als organismes inclosos a l’article 3.1, lletres a, b, i c, de la llei 19/2014, del 29 de desembre. Així mateix el Decret Llei 1/2017 deroga l’article 45 de la Llei 19/2014.  

La Junta del Consell de CSITAL de Catalunya acordà la inscripció del Consell en el Registre de grups d’interès  de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en sessió del​dia 17 de maig de 2016​, i es va formalitzar definitivament  la inscripció ​l'1 de juliol de 2016.​

 

VII Fòrum d'actualització en dret local. La Pobla de Mafumet. 2016-2017

El Departament de Dret Públic  i el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili i la Diputació de Tarragona, mitjançant la Càtedra d’Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel i Martín, la Fundació Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet organitzen pel curs 2016-2017 la VIII edició del Fòrum d’Actualització en Dret Local del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, (del que us n’adjuntem el programa). Aquesta iniciativa compta amb el suport de l'ACM, de l'FMC i del CSITAL Catalunya.

Inscripcions: raquel.ramos@fundacio.urv.cat

 

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]