VII Congrès ACCID. 8 i 9 de juny de 2017

Enguany ha tingut lloc la VII edició del Congrés ACCID que ha comptat amb la col·laboració del CSITAL Catalunya.

El Congrés ha estat inaugurat pel President de la Generalitat, Carles Puigdemont i Casamajó, Jaime Alonso, Secretari General de l'IESE Business School, Oriol Amat, president de l'ACCID, Joan B Casas, Degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Daniel Faura, President del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Alfonso Llúzar , Presiden del Col·legi Oficial de Gestors Administratius i la presidenta del CSITAL Catalunya  Maria Petra Sáiz Anton.

Més de 400 congressistes han participat en les 19 sessions de treball i en les diferents conferències organitzades.

La presidenta del CSITAL Catalunya ha moderat la  Conferència simultània  del dijous dia 8 de juny  a càrrec de Miguel Ángel Gimeno. Director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.  “La gestió dels conflictes d’interès com a garantia d’imparcialitat”.

El divendres dia 9 de juny  han presidit i coordinat els companys i membres de la Junta Aurèlio Corella i Francesc Aragón, la sessió simultània de treball: "La Transparència en la informació financera en els ens locals"  a càrrec de Cèlia Argilés, Interventora Consell Comarcal del Segrià i Anna Macià,  Tresorera Ajuntament de Palamós. 

Enllaç Fotos VII Congrés ACCID i APC

Enllaç ppt sessions de treball VII Congrés ACCID i APC

 

 

Trobada comarcal del Bages - Berguedà- Moianès

El proppassat divendres dia 9 de juny es va celebrar en el municipi de Casserres la trobada Comarcal Bages Berguedà i Moianès a la qual hi vàrem assistir 28 companys/es i que va estar organitzada de forma esplèndida per la Secretària-Interventora de l’Ajuntament, Susanna Espelt i Piqué que a la vegada és la delegada del Col·legi al Berguedà. Moltes gràcies, Susanna, en nom de tots i de totes i enhorabona per la magnífica feina feta !

Jornada CSITAL Barcelona sobre Administració electrònica

El passat 2 de juny va tenir lloc la Jornada organitzada pel CSITAL Barcelona i amb la col·laboració del COACB sobre administració electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients, la Jornada va ser inaugurada per la presidenta del CSITAL Barcelona, Sra. Maria Petra Sáiz, i més de 109 assistents van poder tractar temes relacionats amb l'administració electrònica i com posar al dia la tramitació d'expedients amb aquestes noves directrius. Gràcies a companys com Jordi Cases, secretari general de l'Ajuntament de Barcelona; Isidre Martí, Secretari general de Badalona; Roger Cots, secretari General de Gavà i Joan Ramon Sagalés, Interventor General de Cornellà ens van donar la perspectiva dels FHN davant aquest nou canvi en la nostra feina i després gràcies al Cap del Servei de Contractació, Joan Bosch Muntal i la Cap de Serveis Jurídic, Imma Soler Castellví de l'Ajuntament de Terrassa ens van explicar a títol pràctic la seva experiència d'implantació total en la gestió d'expedients de contractació.

La cloenda va correr a càrrec de la presidenta del CSITAL Barcelona i del Joaquim Rosell, Responsable de l'Àrea de Control Intern del CSITAL.

 

Jornada sobre Administració Electrònica: Aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients.

El CSITAL Barcelona organitza el proper dia 2 de juny una Jornada que estudiarà els aspectes sobre la tramitació electrònica d'expedients dins del marc de la administració electronica.

Objectius: Estudi  del marc normatiu relacionat amb la implantació de l’administració electrònica, i en especial,  en l’àmbit del procediment administratiu i contractual.

Destinataris: Càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a FHCN.  Concessionaris i contractistes de l’administració pública en General, Advocats i consultors de serveis públics.

LlocAuditori del  Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona. (carrer Casp 130 edifici COACB. Planta -1).

Inscripció: Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@csital.org o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

PROGRAMA DE LA JORNADA.

9’00 - 9’10 - Inscripció i recollida documentació.

9’10 - 9’15 Inauguració de la jornada.

9’15 - 10’00 -  El Registre Electrònic. Jordi Cases i Pallares. Secretari General Ajuntament de Barcelona.

10’00 - 10’45  - El procediment administratiu electrònic. Isidre Martí i Sardà. Secretari General Ajuntament de Badalona.

10’45 -11’15 - Pausa cafè.

11’15 - 12’00 – L’arxiu electrònic. Roger Cots i Valverde. Secretari General Ajuntament de Gavà.

12’00 -12’45 - La factura electrònica. El registre comptable de factures i les auditories de sistemes. Joan Ramón Sagalés Guillamón. Interventor general de l’Ajuntament de Cornellà.

12’45 -13’30 – La contractació electrònica. Joan Bosch Muntal. Cap del Servei de Contractació i Imma Soler Castellví. Cap del Servei Jurídic i contractació d’obres de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

13’30 - Clausura de la jornada.

Subvencions DOGC als ens locals

Departament de Justícia

RESOLUCIÓ JUS/1153/2017, de 23 de maig, per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau la subvenció corresponent per al funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2017.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787762&type=01&language=ca_ES

Agència Catalana de l'Aigua

RESOLUCIÓ TES/1145/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, amb la instal·lació de comptadors, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787770&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ TES/1146/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes públics de sanejament en baixa, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787757&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ TES/1148/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787722&type=01&language=ca_ES

RESOLUCIÓ TES/1149/2017, de 23 de maig, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat o mancança d'aigua, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787840&type=01&language=ca_ES

 

Article d'anàlisi sobre la Regla de despesa. Maria Petra Sáiz Anton

En la revista de l'FMC núm. 102 Abril-Maig-Juny. Ha sortit publicat l'article redactat per la presidenta del CSITAL Catalunya i Interventora General de l'Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat en relació a la regla de despesa: propostes per a una nova hisenda local.

Podeu llegir l'article sencer aquí.

Sentència Tribunal Constitucional d’ 11 de maig de 2017. Sobre l'Impost d'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa urbana

El Ple del Tribunal Constitucional ha dictat la Sentència l’11 de maig de 2017, relativa a la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 1 de Jerez de la Frontera (recurs núm. 174/2015), de  juliol de 2016, en relació amb l’art. 107 del TRLHL que regula la base imposable de l’IIVTNU, per presumpta  vulneració del principi de capacitat econòmica.

La STC estima parcialment la qüestió d’inconstitucionalitat i declara que els articles 107.1, 107.2 a) i 110.4 del TRLHL, són inconstitucionals i nuls, però exclusivament en els supòsits que es sotmetin a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, és a dir, aquelles que no presentin augments de valors del terreny en el moment de la transmissió.

La STC expulsa de l’ordenament jurídic els articles citats, en els termes assenyalats en la sentència,  i indica que la forma de determinar l’existència o no d’un increment del valor  dels terrenys susceptible de ser sotmès a tributació és quelcom que únicament correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació d‘aquesta Sentència, duent a terme les modificacions i adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la forma de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

La Junta del CSITAL de Catalunya

Jornada sobre l'aplicació de la Llei 13/2015. Deganat dels Registradors de Catalunya

Des del Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, ens complau fer-vos arribar el programa de la Jornada sobre l’aplicació de la llei 13/2015. Aspectes tècnics i jurídics, que tindrà lloc el proper 8 de juny (dijous), a les 16.00 hores, a la seu del Deganat dels Registradors de Catalunya (C/ Joan Miró, 19-21, bxs., Barcelona).

Donant-vos les gràcies, esperem que sigui del vostre interès.

Aprovat el nou Reglament que regula el règim jurídic del control intern dels ens locals

En el BOE 12 de maig de 2017, s'ha publicat el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril  pel qual s'aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local previst a l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Donada la importància d'aquesta norma us adjuntem una nota informativa en la qual es recullen les principals novetats del Reial Decret esmentat i us informem que el CSITAL de Barcelona ha  programat, pel proper 15 de juny,  la jornada que du per títol   "EL NOU REGLAMENT DE CONTROL INTERN DE LES ENTITATS LOCALS" la qual té un doble objectiu:

  • Analitzar el contingut i les repercussions en el control intern de l'activitat econòmico-financera de les entitats locals derivades de les principals novetats previstes en el Reial decret.
  • Presentar experiències pràctiques en la realització del control intern mitjançant actuacions de control financer així com d’auditoria pública. 

Us adjuntem el programa provisional de la jornada i el formulari d’inscripció.

Edició 2017. Curs de Gestió, Recaudació i Inspecció d'Ingressos Municipals.

El Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona  organitza el propers dies 27, 28 i 29 de setembre el curs de Gestió, Recaptació i Inspecció d'ingressos municipals. En breu us farem arribar el programa i la relació de ponents. Us hi esperem!!!


El Colegio de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local de Barcelona organiza los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre el curso de Gestión, Recaudación e Inspección de ingresos municipales. En breve le enviaremos el programa y la relación de ponentes. Os esperamos !!!

Pàgines

© CSITAL Barcelona [C/Girona, 48] [Telèfon: +34 93 265 51 61] [informacio@csital.org] [Avís Legal] [Política de privadesa ]